Privacyregelement

Privacyregelement van KunstWerkt

KunstWerkt en uw privacy

Binnen KunstWerkt wordt specifieke informatie over uw persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in het (elektrische) cliëntendossiers. Dit is noodzakelijk om dienstverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens. KunstWerkt vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw gegevens zullen daarom te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Tevens zal KunstWerkt geheimhouding betrachten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

In dit reglement informeren wij u over: 1) de aard van de gegevens die worden verwerkt; 2) waarom ze worden verwerkt; 3) wat er mee gebeurd; en 4) welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevensverwerking. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

a. persoonsgegeven: elk gegeven die herleidbaar is tot een cliënt, in de zin van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
b. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c. KunstWerkt; de zorginstelling;
d. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij KunstWerkt.
e. derden: alle personen die niet zijn de cliënt en/of KunstWerkt.
f. Autoriteit Persoonsgegevens: het College als bedoeld in artikel 51 van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens;
g. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking
stellen van persoonsgegevens.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing binnen KunstWerkt en heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens van cliënten, hun wettelijke vertegenwoordiger(s), partner en/of familieleden.

Artikel 3. Doel

1. Het verzamelen van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat noodzakelijk is
voor een verantwoorde zorgverlening aan de cliënt. 2. a. KunstWerkt kan persoonsgegevens gebruiken: b. om de zorgaanvraag van de cliënt te verwerken;
c. om overeenkomsten met de cliënt te sluiten en om die te kunnen uitvoeren; d. om de verleende zorg financieel af te handelen;
e. om de relatie met de cliënt te onderhouden en uit te
breiden; voor statistische en communicatieve doeleinden.
3. Anonieme gegevens kunnen worden verzameld met het oog op de beleidsvoering, organisatie en beleidstaken van KunstWerkt.
4. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze verkregen zijn.
5. KunstWerkt informeert de cliënt bij de intake over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens omgaat.

Artikel 4. Te verzamelen gegevens

De persoonsgegevens kunnen bestaan uit de volgende gegevens: naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, nationaliteit, medicatie, gegevens over de indicatie/hulpvraag, (psychiatrische) achtergrond/problematiek(en), uitkering, gevolgde opleidingen, diploma’s, opgedane werkervaring, financiële en administratieve gegevens, gegevens over de verzekeringsmaatschappij/zorginstelling/zorgkantoor etc.
Artikel 5. Grondslag van de verwerking
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
a. de cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij
de cliënt partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van
een verzoek van de cliënt en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan
KunstWerkt onderworpen is;

d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de cliënt; f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde
belang van KunstWerkt of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de cliënt, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 6. Verstrekking van persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan personen die werkzaam zijn voor KunstWerkt en die deze in het kader van hun taakuitoefening c.q. dienstverlening mogen ontvangen en indien zulks in overstemming is met de in artikel 3 vermelde doeleinden.
2. Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt indien zulks noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien zulks noodzakelijk is voor het doel van de registratie.
3. Als er geen noodzaak is, zoals genoemd in het vorige lid, is toestemming van de cliënt vereist voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
4. Anonieme gegevens kunnen ten behoeve van statistische en/of wetenschappelijk onderzoek, mits dienstbaar aan de realisering van de doelstellingen van KunstWerkt, aan derden beschikbaar worden gesteld.

Artikel 7. Bewaartermijn van de verwerking

De persoonsgegevens worden gedurende vijf jaar bewaard te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor een goede zorgverlening en/of de uitoefening van de overeenkomst met de cliënt.

Artikel 8. Beveiliging van de verwerking

1. KunstWerkt legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2. De volgende bepalingen gelden in ieder geval ter beveiliging van persoonsgegevens:
a. er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het
doel van de verzameling;
b. alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens;
c. elektrisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na het ingeven van een
persoonlijk wachtwoord in te zien;
d. medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens.
3. KunstWerkt conformeert zich aan de meldplicht datalekken zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven. Er is een interne procedure aanwezig voor het afhandelen van incidenten.

Artikel 9. Recht op inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens

1. De cliënt heeft het recht om kennis te nemen van en afschrift te ontvangen van de op zijn persoon betrekking hebben verwerkte persoonsgegevens. De cliënt kan daartoe een verzoek indienen bij KunstWerkt.
2. KunstWerkt zal de gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift binnen 4 weken verstrekken.
3. Inzage en afschrift van deze gegevens kan worden geweigerd of beperkt op grond van gewichtige belangen van derden.
4. Voor de verstrekking van een afschrift mag KunstWerkt een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Artikel 10. Recht op aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming

1. De cliënt heeft het recht KunstWerkt te verzoeken de door haar opgenomen persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn danwel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. KunstWerkt bericht de cliënt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of danwel in hoeverre zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een reden voor weigering of beperking kan gelegen zijn in de bescherming van de cliënt of de rechten en vrijheden van anderen.
3. Een honorering van het verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
4. Indien KunstWerkt persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd zal zij aan derden – aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt – zo spoedig mogelijk kennis geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, tenzij dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Artikel 11. Minderjarigen en onder curatele gestelden

De verzoeken, bedoeld in artikel 9 en 10, worden ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet bereikt hebben, en ten aanzien van onder curatele gestelden, gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 12. Klacht

Indien de cliënt van mening is dat de bepalingen in dit reglement niet worden nageleefd of op enige andere wijze een klacht heeft ter zake van de opgenomen persoonsgegevens kan deze zich wenden tot:
a. de verantwoordelijke:
M.c.j. de Bakker, Nieuwstraat 20, 7411 LM Deventer
info@KunstWerkt.nl 

b. Autoriteit Persoonsgegevens. C. Visser Nieuwstraat 20,
7411 LM Deventer
info@KunstWerkt.nl

13. Wijziging Privacyreglement

Dit privacyreglement wordt vastgesteld door KunstWerkt en kan te allen tijde worden gewijzigd, bijvoorbeeld als wetgeving op dit gebied wijzigt en/of op grond van andere omstandigheden.